<% userid=Trim(Request.QueryString("u")) %>
  1.选择用户类型
2.填写注册内容
3.完成注册

检测会员账号是否存在......


<% if Trim(Request.QueryString("w"))="1" then %>

对不起 !!您所注册的用户以经存在...

<% else if Trim(Request.QueryString("w"))="2" then %>

对不起 !! 用户名必须在 3-20 之间....

<% end if end if %>
请输入你的账号:    (3-20 位)

 

注意:这里的账号是你在本站的唯一标志,账号中不能包含有," ";空格;长度为 3-20位